Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokument wydany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy nie zastępuje planu miejscowego w znaczeniu pełnienia funkcji aktu prawa miejscowego, ale jest dla organu architektoniczno-budowlanego dokumentowym wyznacznikiem dopuszczalności lokalizacji określonej inwestycji w określonym miejscu. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Zobacz także