Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

budowla

Każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury, np.: lotnisko, droga, linia kolejowa, most, wiadukt, tunel, przepust techniczny, wolno stojący maszt antenowy, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zobacz także