Słownik
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

bitumiczne substancje

(BITUMINY) Kopalne węglowodory powstałe w wyniku długotrwałych procesów geologicznych, prawdopodobnie przez osadzanie się szczątków roślinnych i zwierzęcych na dnie mórz. Należą do podstawowych surowców energetycznych i chemicznych. Głównymi przedstawicielami bituminów są ropa naftowa, gaz ziemny oraz lepiszcza bitumiczne. W budownictwie stosuje się te ostatnie ? smołę i asfalty.

Zobacz także