Ustawa termomodernizacyjna

Art. 5.
1. Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej, do którego dołącza audyt energetyczny.
2. Bank kredytujący, przekazując Bankowi Gospodarstwa Krajowego dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza do nich umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.
2a. W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust.1. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności, po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje weryfikacji audytu energetycznego albo zleca wykonanie takiej weryfikacji innym podmiotom.
4. O negatywnej weryfikacji audytu energetycznego Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący.
5. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki kredytowania, o których mowa w art. 4, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej i jej wysokości, której wypłata następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 1.
6. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, kwoty kredytu lub terminu jego spłaty przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 6.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
1. zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
2. zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu,
2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię termomodernizacyjną na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.

Art. 7. Zasady współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii termomodernizacyjnych oraz przekazywania wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa w art. 13, określa umowa.

Art. 8.
1. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i rozwoju Miast określi, w drodze rozporządzenia:
1. szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego,
2. szczegółowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów energetycznych mając na uwadze zapewnienie właściwej jakości ich weryfikacji

Art. 9.
1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Termomodernizacji, zwany dalej "Funduszem".
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje, w drodze rozporządzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

Art. 10. Na Fundusz składają się:
1. środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej,
2. odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,
3. wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,
4. darowizny i zapisy,
5. inne wpływy.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

Art. 11.
1. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) wypłatę przyznanych premii termomodernizacyjnych,
2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych - do wysokości nie przekraczającej 3% środków Funduszu,
3) pokrycie kosztów obsługi Funduszu,
4) pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1) lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2,
2) inwestowane w papiery wartościowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

 

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także