Umowy budowlane

Dobrze skonstruowana umowa nakłada na wszystkich uczestników procesu budowlanego określone obowiązki, zapewnia należne im prawa i jest gwarancją sukcesu dla każdej ze stron, w ewentualnym dochodzeniu roszczeń.

Umowa o prace projektowe to rodzaj umowy o dzieło.
Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów Prawa budowlanego i umownych ustaleń. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i należytą starannością, a także zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - plik do pobrania

Przykładowy wzór umowy - plik do pobrania 

Nadzór inwestorski
to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, który może zostać ustanowiony przez  inwestora lub nałożony na inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę. Najczęściej jest ustanawiany w sytuacjach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Istnieją również rodzaje obiektów budowlanych, określonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, przy realizacji których wymagane jest od inwestora stworzenie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przykładowy wzór umowy - plik do pobrania

Kierownik budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, to osoba reprezentująca wykonawcę. Do jego obowiązków należy między innymi prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i właściwe zabezpieczenie terenu. Kierownik budowy powinien legitymować się odpowiednim doświadczeniem. Bardzo ważne jest podpisanie umowy, w której powinien być dokładnie określony zakres jego obowiązków i zobowiązania obu stron.

Przykładowy wzór umowy - plik do pobrania

Remont, według Ustawy Prawo budowlane, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych,  nie stanowiących bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Przy tego typu pracach dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Natomiast wszystkie sprawy związane z konserwacją zabytków reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku. Określa ona między innymi przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków, a także finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach.
Niezależnie od tego jakiego rodzaju prace będziemy prowadzili, remontowe czy konserwatorskie zawsze należy pamiętać o zawarciu odpowiedniej umowy.

Przykładowy wzór umowy - plik do pobrania

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Aleksandra Tempczyk

Polecamy Ci również

Zobacz także