Nowelizacja prawa budowlanego z marca 2003 r.

Art. 32 pkt. 2 mówi:
„...złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane."
co oznacza że od dziś inwestor nie musi wykazać się tytułem własności (wyciąg z KW) lecz wystarczy jego oświadczenie o własności gruntu pod inwestycję. Oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej.

Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązkowe kontrole dla obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie. Można powiedzieć iż np.: domy jednorodzinne nie wymagają pozwolenia na użytkowanie więc nie są wymagane kontrole, jednak gdy starostwo w pozwoleniu na budowę określi taką potrzebę kontrola zostanie dokonana, a odstępstwa od projektu zostaną ukarane karą finansową. Lista obiektów wymagających kontroli została opublikowana w rozp. Ministra infrastruktury. Do obiektów budowlanych, w odniesieniu do których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenie na budowę, nie stosuje się przepisów o obowiązkowej kontroli budowy po zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
Kara za odstępstwo to iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) pomnożony przez 300 zł wg załącznika do ustawy.

Ustawodawca uczynił też ukłon w kierunku samowoli. Stworzył furtkę umożliwiającą zalegalizowanie jej o czym mówi Art. 49. . Aby zalegalizować taką budowę należy dostarczyć kompletny projekt wraz z niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami oraz wnieść opłatę legalizacyjną. Jednak w przypadku obiektu usytuowanego w miejscu niedozwolonym przez plan zagospodarowania przestrzennego i zbudowanego niezgodnie ze sztuką budowlaną wydany zostanie bezwzględny nakaz rozbiórki.

W nowelizacji zawarto też nowe wymagania dotyczące projektantów Art. 12 mówi
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (...) mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2.",
Inaczej mówiąc aby wykonywać zawód projektanta (projektowanie, sprawdzanie projektów, itd.) należy posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem izby samorządu budowlanego.

Jednocześnie projektant zobowiązany jest
„...zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.",

a kierownik budowy
„... jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej”

W artykule 36a  zawarto informację odnośnie zmian projektu w trakcie jego realizacji.

"3. Inwestor, w przypadku wątpliwości co do charakteru planowanego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, występuje do właściwego organu, dołączając opinię projektanta, o udzielenie informacji, czy odstąpienie to wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

4. Właściwy organ udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia planowanych rozwiązań. Nieudzielenie informacji w tym terminie jest równoznaczne z uznaniem planowanego odstąpienia za nieistotne.";

Wraz z nowelizacją Prawa budowlanego w życie wchodzi 9 rozporządzeń wykonawczych (Dz. U. nr. 120).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Arek Krokowski

Źródło: budinfo.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także