Nowelizacja prawa budowlanego z marca 2003 r.

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.”
Odnośnie remontów określonych w Art. 30. należy dokonać zgłoszenia
„...przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.”

Ustawodawca w Art. 35 pkt. 6 określił termin wydania pozwolenia na budowę w przypadku jego nie dotrzymania urząd który nie dotrzymał terminu poniesie karę finansową
„...W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara ta stanowi dochód Skarbu Państwa”.

Od 1 stycznia 2004 pozwolenie na budowę będzie wydawał Starosta.

Zmieniły się też zasady ustalania stron przy wydawaniu pozwolenia na budowę tj.
„...Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.”

Obszar oddziaływania określa się każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów, m.in. przeciwpożarowych, o ochronie środowiska itp.

Od 11 lipca stroną nie mogą już być organizacje ekologiczne. Ekolodzy mogą wnosić uwagi tylko na etapie przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Do tej pory sąsiad mógł zablokować inwestycje na długi okres jednak od dziś:
"Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń."

Istotne zmiany wprowadza tez Art. 4.
"...Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami."

Oceń artykuł
4,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także