Kto za co odpowiada na budowie

W ramach dostosowania polskich przepisów Prawa Budowlanego do obowiązujących w Unii Europejskiej, w ostatnim czasie nastąpiły bardzo istotne zmiany. Dotyczą one samych przepisów, jak również wynikających z nich wymagań wykonawczych i przepisów BHP, które mówią, że obiekty budowlane należy budować zapewniając warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.


Przepisy Prawa budowlanego adresowane są do uczestników procesu budowy oraz właścicieli obiektów budowlanych, natomiast nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem tych przepisów sprawują organa administracji architektoniczno–budowlanej i nadzór budowlany.

Zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym w budowie uczestniczą:

 • inwestor,
 • projektant,
 • kierownik budowy i kierownicy robót,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,

Każdy z wymienionych podmiotów ma określone prawa i obowiązki, których znajomość jest niezbędna do prawidłowej realizacji budowy domu.

Inwestor
Do obowiązków inwestora należy:

 • zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta o zamierzonym rozpoczęciu robót budowlanych, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy, w którym ten stwierdza sporządzenie planu „bioz”. (Przepisy BHP nakładają na inwestora obowiązek zawiadomienia właściwego inspektora pracy, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem budowy i rozbiórki, dla której wymagane jest opracowanie planu „bioz”),
 • zorganizowanie procesu budowy (przekazanie kierownikowi terenu budowy wraz z całym zapleczem; pakamery, magazyny),
 • zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
 • zapłata umówionego wynagrodzenia.

Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę, może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Inwestor jest zobowiązany również bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

 • kierownika budowy lub robót,
 • inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • projektanta sprawującego nadzór autorski.

Oceń artykuł
4,33 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy
Polecamy Ci również

Zobacz także