Hydroizolacja bezpowłokowa

Hydroizolacja bezpowłokowa

hydroizacja budynkuBudowa obiektu w taki sposób, aby do jego wnętrza nie dostawała się wilgoć, jest jednym z podstawowych wymogów, jakie inwestor stawia przed projektantem i wykonawcą. Właściwe wykonanie hydroizolacji decyduje o trwałości budynku i jego prawidłowej eksploatacji.

Zadanie wykonania hydroizolacji wydaje się proste, jednak gdy spojrzeć na to zagadnienie z dłuższej perspektywy czasowej, można dostrzec problemy związane z ich trwałością. Rozwiązania standardowe przy dużym i długotrwałym obciążeniu wodą gruntową okazują się niewystarczające i awaryjne, a usuwanie usterek hydroizolacji i skutków ich wystąpienia jest zawsze bardzo kosztowne i niezwykle trudne do wykonania. Na szczęście branża budowlana dysponuje dziś technologiami, które umożliwiają zabezpieczenie budynków przed wilgocią sposób trwały i niezmienny w czasie. Jedna z nich opiera się na wykorzystaniu betonu wodoszczelnego i gwarantuje absolutną szczelność – czołową firmą oferującą tego typu rozwiązanie jest Technika Betonu Wodoszczelnego.

Podstawową cechą tego systemu zwanego potocznie "białą wanną" jest przeniesienie funkcji bariery przeciwwodnej w masę elementu konstrukcyjnego. Specjalnie przeszkoleni pracownicy zajmują się przeprowadzaniem niezbędnego zagęszczania betonu przygotowanego według indywidualnie opracowanej receptury i późniejszą jego pielęgnacją oraz uszczelnieniem i zabezpieczaniem wszystkich dylatacji i połączeń konstrukcji. W przypadku firmy TBW spółka odpowiedzialna jest więc za szczelność konstrukcji, za jej właściwe zaprojektowanie i wykonanie. Proponowana technologia daje gwarancję szczelności i odporności na wody gruntowe i opady atmosferyczne niezależnie od klimatu,temperatury oraz warunków gruntowych. Inżynierowie uwzględniają wszystkie te czynniki w planowaniu konstrukcji, oraz opracowują szczegóły technologii wykonania robót budowlanych. W połączeniu z odpowiednim zbrojeniem, uszczelnieniem dylatacji oraz zastosowaniem dodatkowych akcesoriów powstaje prawdziwie szczelna konstrukcja.

Rozwiązanie w postaci tzw. „białej wanny” stosowane jest przykładowo jako zabezpieczenia:

  • obiektów posadowionych poniżej wód gruntowych,
  • tarasów i dachów płaskich,
  • parkingów podziemnych,
  • niecek basenów.

Technologia betonu wodoszczelnego TBW sprawdza się także w elementach takich jak:

  • zbiorniki retencyjne i p.poż.,
  • oczyszczalnie ścieków

Wykonawstwo
Wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej jest procesem wieloetapowym. Działania zaczynają się już w fazie projektowania. W pracowni projektowej wyliczany jest przebieg dylatacji konstrukcyjnych, przerw technologicznych oraz skurczowych, umiejscowienie wpustów oraz szczegóły zbrojenia.
Z dostawcami betonu ustalana jest receptura mieszanki betonowej. W odpowiednim czasie zamontowane zostają akcesoria zabezpieczające konstrukcję. Po osiągnięciu przez beton normowych wytrzymałości zabezpieczamy dylatacje i połączenia konstrukcyjne.
Wszelkie te działania są realizowane przez TBW we współpracy z wykonawcą głównego zadania budowlanego a koordynację samego procesu betonowego prowadzą inżynierowie spółki.

Ze względu na zróżnicowane funkcje konstrukcyjne i użytkowe wyodrębnia się trzy zasadnicze elementy budowli przejmujące funkcję bariery przeciwwodnej:

  • płyty fundamentowe,
  • zewnętrzne ściany fundamentowe,
  • stropy.

Płyta fundamentowa i ściany tworzą wspólnie tzw. białą wannę, która eliminuje konieczność stosowania dodatkowych uszczelnień i przenosi funkcję bariery przeciwwodnej w masę elementu konstrukcyjnego.

Płyty fundamentowe
płyty fundamentoweWykonawstwo w technice betonu wodoszczelnego jest bardzo ważne i stawia się mu wysokie wymagania jakościowe. Dla firmy TBW wyglądają one następująco: grubość płyty musi wynosić co najmniej 30 cm, tak aby przy pomiarze ugięcia wytworzyła się wyraźna strefa ścisku. Wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego powinna wynosić 3,5 cm²/m w każdym kierunku górą i dołem. Spód płyty musi być oddzielony od warstwy wyrównawczej np. z podbetonu równo ułożonymi dwoma warstwami folii budowlanej spełniającej funkcję łożyska ślizgowego dla wiążącej płyty. Pogłębienia fundamentów w postaci kanałów, studzienki, dolne części szybów windowych należy obłożyć z boków wełną mineralną. Przerwy skurczowe, robocze i konstrukcyjne powinny wyznaczać pola betonowe o bokach nie większych niż 20 m. Dopuszcza się możliwość zwiększenia długości boków, jednak jest to związane z daną budową i wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z inżynierami firmy.

Kable i media umieszczone w ziemi, o ile są kładzione pod fundamentami, powinny być otoczone w miejscach przebić specjalnymi kołnierzami izolującymi odpowiednio związanymi z betonem, jeśli media prowadzone są w płycie, to każdy z przewodów musi być otoczony otuliną z betonu, to samo dotyczy wpustów podłogowych, studzienek, itp. Uskoki i zagłębienia oraz narożniki wklęsłe, studzienki, spody szybów windowych itp. muszą być dodatkowo dozbrojone. Uszczelnienie przerw roboczych przy elementach wznoszących się (przejścia płyta-ściana, przy uskokach lub zagłębieniach) powinno być wykonane przy pomocy taśm uszczelniających PVC. Taśmy te są wbudowywane przez pracowników spółki TBW w monolityczną, nadlewaną razem z płytą krawędź.

Uwaga: w czasie budowy, aż do momentu osiągnięcia należytych parametrów użytkowych konstrukcji,  należy zadbać o to, aby do wykopu nie dostawała się woda, ma to znaczenie szczególnie w zimie, gdy obniżenie poziomu wody gruntowej powoduje niebezpieczeństwo zamarznięcia bryły budowli.

Oceń artykuł
5,00 / 6 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz
Polecamy Ci również

Zobacz także