Aneks do umowy na wykonanie systemu ociepleń

2. Płyty termoizolacyjne zostaną przyklejone do ściany jedną z dwóch poniższych metod (zaznaczyć wybrane pole):
- „obwodowo-punktową”
- całopowierzchniową
Odbiór tego etapu nastąpi po przerwie technologicznej (określonej w kartach technicznych producenta systemu) , poprzez ucisk (kciukiem lub dłonią) wybranych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem narożników płyt. W przypadku wątpliwości, czy płyty zostały przyklejone zgodnie z pkt.2  Wykonawca wykona odkrywkę (zdjęcie całej płyty termoizolacyjnej) w miejscu wskazanym przez inwestora.

3. Dodatkowe mocowanie płyt termoizolacyjnych z użyciem łączników mechanicznych nastąpi po przerwie technologicznej (zgodnie z okresem przewidzianym przez systemodawcę). W zależności od rodzaju materiału termoizolacyjnego łączniki posiadać będą trzpień stalowym lub tworzywowym.
a. Mocowanie przy pomocy łączników mechanicznych posiadających aprobatę techniczną nr…………………………………….. będzie wykonane w następujący sposób:
- w podwyższonym standardzie: łączniki będą zagłębione w otworach a następnie zadeklowane krążkiem z materiału termoizolacyjnego (tzw. termodyble)
- metodą zwykłą: talerzyki łączników zlicowane z płaszczyzną elewacji 1)
- łączniki nie są wymagane
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

4. Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami zostaną wypełnione:
- przeznaczoną do tego niskorozprężną pianką PU
- paskami materiału zastosowanego do termoizolacji
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

5. Nierówności powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych zostaną zniwelowane przez szlifowanie

6. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie narożniki otworów zostaną zazbrojone paskami siatki (wymienionej w pkt. 1 Uwag Ogólnych) o wymiarach min. 25 x 35 cm, wklejanymi pod kątem 45º
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

7. Ocieplenie ościeży okien i drzwi zostanie wykonane:
- z zastosowaniem profili przyokiennych lub taśm rozprężnych
- bez wyżej wymienionych elementów
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

8. Warstwa zbrojąca zostanie wykonana po odpowiednim czasie od przyklejenia warstwy termoizolacji, zgodnie z wskazaniami producenta systemu, w taki sposób, aby jej grubość była zgodna z aprobatą techniczną i zaleceniami producenta. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w kleju. Wykonanie warstwy zbrojącej nastąpi w jednej lub dwóch czynnościach roboczych (zatapianie siatki + szpachlowanie nierówności powierzchni).
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

9. Równość powierzchni warstwy zbrojącej powinna odpowiadać dopuszczalnym odchyleniom jak dla tynków kategorii III, zgodnie z normą PN-70/B-10100 tj. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie będzie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

10. Warstwa gruntująca (gruntowanie pod wyprawę tynkarską) aplikowana będzie po odpowiednim czasie od położenia warstwy zbrojącej 2. Czas ten zgodny będzie z długością przerwy technologicznej określonej przez producenta systemu ociepleń Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne.

11. Powłoka tynkarska lub inne warstwy wykończeniowe zostaną wykonane po odpowiednim czasie od wykonania powłoki pośredniej, zgodnie z  okresem wskazanym przez systemodawcę
Odbiór końcowy nastąpi poprzez wizualną ocenę nieuzbrojonym okiem, z odległości większej niż 3 m, przy świetle naturalnym. 

Uwagi końcowe
W sytuacjach spornych strony mogą zasięgnąć opinii systemodawcy lub niezależnych ekspertów.

1) w takim rozwiązaniu należy liczyć się z możliwością wystąpienia tzw. „efektu biedronki” – czyli uwidocznienia talerzyków łączników na elewacji w okresie niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej powietrza.
2)warstwa pośrednia może być pominięta wyłącznie  jeśli  wynika to z aprobaty technicznej

Aneks do umowy na wykonanie systemu ociepleń - zdjęcie 1
Pobierz wzór umowy


Oceń artykuł
4,50 / 2 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Opracowanie: Redakcja

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Polecamy Ci również

Zobacz także